nab468.jpg (107367 Byte)

"Ohne Titel" 1963 (Mischtechnik 47,0cm x 68,5cm)