nab114.jpg (87995 Byte)

"Ohne Titel" 1985 (Mischtechnik 90cm x 70cm)