nab106.jpg (134265 Byte)

"Ohne Titel" 1987 (Mischtechnik 34cm x 46,5cm)