nab104.jpg (90879 Byte)

"Ohne Titel" 1967 (Mischtechnik 33cm x 24 cm)